แนะนำวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดดําเนินการภายใต้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากลเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรสองภาษา โดยมีนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ที่ทันสมัย เน้นทักษะภาคปฏิบัติในการทำงานจริง รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ สังคมดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน วิทยาเขตนครปฐม มีห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงาน ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีแผนในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) การพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย การจัดบุคลากรทางสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาให้ความรู้ การเสริมภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยทุกกระบวนการเน้นการพัฒนาทักษะและเสริมความเชี่ยวชาญของบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ