เรียนบทเรียนออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา

มาเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัด กัน! ANYONE CAN LEARN

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่วิทยาลัยนานาชาติ
เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรจะ
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด
ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้ที่ SSRUIC MOOC

เรียนบทเรียนออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา

เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอน (คน)

หลักสูตร

บทเรียน (ชั่วโมง)

บทเรียนออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา

บทสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม

วรณัฐ ทีบัวบาน

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทยในปีงบประมาณ 2563

ปภัสชญา เสมา

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทยในปีงบประมาณ 2563

ทองจันทร์ เอี่ยมอ่อน

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทยในปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมของวิทยาลัย

โครงการล่าสุด

สาส์นจากผู้บริหารและคณบดี

สาส์นจากผู้บริหาร
Nowadays, the English language is most important for both study and work. The International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) is one of the places where you can study, in an international programme. SSRUIC has embarked on several initiatives that ensures the success of our graduates in this new globalized market and economy.
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The world of education and business is constantly changing and SSRUIC has continued to develop academically designed programs to assist our students in acquiring the specific skills and experiences that the markets and looking for. We have developed all of our courses with employability in mind, so we place a strong emphasis on practical skills, projects and teamwork.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มาเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัด กัน! - ANYONE CAN LEARN